Home Contact Sitemap
Ultima actualizare a site-ului: Luni, 11 noiembrie 2019
Consiliul Coordonator

 Lista organizațiilor etnoculturale acreditate pe lângă Agenția Relații Interetnice

 

 

 

REGULAMENTUL

Consiliului coordonator al organizaţiilor etnoculturale  ACREDITATE pe lîngă aGENȚIA Relaţii Interetnice

 

1.  DISPOZIŢII GENERALE

 

 

 

1.                                             Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor nr. 382-XV din 19 iulie 2001, Legii cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII din 17 mai 1996, Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Relații Interetnice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. Nr. 593 din  25.06.2018.

2.                                             Regulamentul stabileşte modul de activitate a Consiliului coordonator al
organizaţiilor etnoculturale pe lângă Agenția Relaţii Interetnice
.

3.                                             Regulamentul este adoptat de Consiliul coordonator al organizaţiilor
etnoculturale acreditate pe lângă Agenția Relaţii Interetnice şi aprobat de Colegiul Agenției Relaţii Interetnice şi directorul general al Agenției Relaţii Interetnice.

 

 

 

2. SCOPURILE ŞI SARCINILE CONSILIULUI

 

 

 

4.          Consiliul coordonator al organizaţiilor etnoculturale pe lângă Agenția Relaţii Interetnice (în continuare - Consiliul) este un organ obştesc consultativ care reuneşte conducătorii asociaţiilor obşteşti ale minorităţilor naţionale din Republica Moldova acreditate pe lângă Agenția Relaţii Interetnice (în continuare - Agenția) conform Regulamentului cu privire la acreditarea asociaţiilor obşteşti pe lângă Agenția Relaţii Interetnice.

5.           Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu principiile generale ale politicii statului în domeniul relaţiilor interetnice, călăuzindu-se de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la Statutul juridic al organizaţiilor lor, alte acte normative în vigoare, precum şi de prezentul Regulament.

6.            Consiliul are următoarele scopuri şi sarcini:

-          asigurarea unei colaborări efective a Agenției Relaţii Interetnice cu asociaţiile obşteşti ale minorităţilor naţionale din Republica Moldova;

-     exprimarea şi protecţia intereselor minorităţilor naţionale din Republica Moldova;

-          contribuţia la armonizarea relaţiilor interetnice;

-          contribuţia la crearea condiţiilor favorabile păstrării, dezvoltării şi liberei exprimări a identităţii etnice, culturale şi lingvistice a reprezentanţilor minorităţilor naţionale, precum şi integrării minorităţilor naţionale în toate sferele vieţii sociale;

-          contribuţia la respectarea intereselor cultural-lingvistice şi la satisfacerea necesităţilor minorităţilor naţionale de către autorităţile publice centrale şi locale;

-          contribuţia la însuşirea limbii moldoveneşti de către minorităţile naţionale;

-          contribuţia la stabilirea şi susţinerea relaţiilor individuale şi celor colective ale persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale cu patriile lor istorice;

-          participarea la discutarea şi elaborarea propunerilor şi sugestiilor privind proiecte de legi şi alte acte normative, referitor la relaţiile naţionale şi promovarea lor prin intermediul Agenției în autorităţile publice centrale şi locale;

-          contribuţia la desfăşurarea activităţii editoriale, difuzarea programelor radio şi televizate în limbile minorităţilor naţionale;

-          contribuţia la formarea opiniei publice în domeniul relaţiilor interetnice;

-          elaborarea recomandărilor privind coordonarea activităţii asociaţiilor obşteşti, acreditate pe lângă Agenție, precum şi a asociaţiilor obşteşti cu Agenția Relaţii Interetnice;

-          generalizarea şi popularizarea activităţii asociaţiilor etnoculturale din Republica Moldova;

-          asigurarea a unei colaborări strânse, prin intermediul Agenției Relaţii Interetnice, între asociaţiile etnoculturale din Republica  Moldova cu organizaţiile internaţionale (PNUD, Consiliul Europei, OSCE şi altele), în scopul asigurării accesului la informaţie privind proiectele acestor organizaţii în domeniul drepturilor omului şi relaţiilor interetnice.

 

 

 

3. COMPONENŢA CONSILIULUI

 

 

 

7.        Din componenţa Consiliului fac parte:

- conducătorii sau reprezentanţii împuterniciţi (nu mai mult de o persoană) ai asociaţiilor obşteşti ale minorităţilor naţionale cu statut republican sau internaţional, înregistrate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi acreditate pe lîngă Agenție conform Regulamentului cu privire la acreditarea asociaţiilor obşteşti pe lângă Agenția Relaţii Interetnice;

- directorul general şi directorul general adjunct al Agenției;

- membrii asociaţi ai Consiliului, care sunt conducătorii sau reprezentanţii împuterniciţi (nu mai mult de o persoană) ai asociaţiilor obşteşti ale minorităţilor naţionale cu statut republican sau internaţional, înregistrate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe parcursul unui an din data depunerii cererii pentru acreditare pe lângă Agenția Relaţii Interetnice.

 

 4. STRUCTURA CONSILIULUI

 

 

 8. Consiliul este condus de doi copreşedinţi:

-          reprezentantul uneia dintre asociaţiile obşteşti, care este ales în fiecare an de Consiliu;

-                              directorul general al Agenției Relaţii Interetnice.

 

9.          Organul de lucru al Consiliului este Comitetul de conducere, ales în fiecare an de Consiliu.

10. Componenţa Comitetului de conducere este stabilită de Consiliu şi nu poate fi mai mult de 17 persoane. Din componenţa Comitetului de conducere fac parte copreşedinţii Consiliului.

11. În componenţa Comitetului de conducere nu pot fi aleşi membrii asociaţi ai Consiliului. 

 

 

 

5. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI, COMITETULUI DE CONDUCERE

 

 

 12.  De competenţa Consiliului ţin următoarele chestiuni:

-          adoptarea Regulamentului Consiliului coordonator al organizaţiilor etnoculturale pe lângă Agenția Relaţii Interetnice;

-          alegerea copreşedintelui Consiliului şi Comitetului de conducere;

-          determinarea direcţiilor prioritare de activitate, precum şi aprobarea planului anual al Consiliului;

-          adoptarea deciziilor şi recomandărilor în problemele relaţiilor interetnice, politicii naţionale, inclusiv privind proiectele actelor normative;

-          alegerea reprezentanţilor asociaţiilor obşteşti, împuterniciţi de a reprezenta Consiliul coordonator în alte structuri obşteşti, care prezintă periodic Consiliului coordonator darea de seamă privind activitatea sa. 

13.De competenţa Comitetului de conducere ţin următoarele chestiuni:

-     adoptarea deciziei de acreditare sau neacreditare a organizaţiilor etnoculturale;

-     suspendarea Regulamentul de acreditare a organizaţiilor etnoculturale pînă la intrarea în vigoare a noului Regulament;

-          organizarea activităţii pentru realizarea direcţiilor prioritare de activitate, precum şi a planului anual, aprobat de Consiliu;

-          adoptarea deciziilor şi recomandărilor în problemele relaţiilor interetnice, politicii naţionale, inclusiv privind proiectele actelor normative;

-          înaintarea deciziilor şi propunerilor Consiliului şi Comitetului de conducere autorităţilor publice centrale şi locale, prin intermediul Agenției;

-          organizarea activităţii privind desfăşurarea acţiunilor comune (conferinţe, seminare, mese rotunde, festivaluri, alte manifestări culturale), sub egida Agenției şi Consiliului;

-          formarea, în caz de necesitate, a grupurilor de experţi şi de lucru pentru elaborare de propuneri concrete, programe şi proiecte în sfera relaţiilor interetnice;

-          contribuţia la activitatea Casei Naţionalităţilor ca centru cultural şi informativ al organizaţiilor etnoculturale;

-          informarea publicului privind deciziile, recomandările, propunerile şi alte informaţii, ce ţin de activitatea Consiliului şi Comitetului de conducere.

 

 

 

6. PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI ŞI COMITETULUI DE CONDUCERE

 

14. Şedinţele Consiliului se convoacă nu mai rar de două ori pe an. La propunerea unuia din copreşedinţii Consiliului, Comitetului de conducere sau a nu mai puţin de o treime din membrii Consiliului poate fi convocată şedinţa extraordinară a Consiliului.

15. Şedinţele Consiliului sunt deliberative în cazul prezenţei majorităţii membrilor Consiliului, care dispun de dreptul de vot deliberativ (50% +1).

16.                               Deciziile se adoptă cu votul majorităţii membrilor Consiliului,
participanţi la şedinţă. Modalitatea de votare este determinată la şedinţa Consiliului.

17.                               Membrii Consiliului dispun de dreptul de vot deliberativ, membrii asociaţi – de dreptul de vot consultativ. 

18.                               Ordinea de zi a şedinţei ordinare (extraordinare) a Consiliului se elaborează de către Agenția Relaţii Interetnice sau Comitetul de conducere şi se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului nu mai tîrziu de trei zile înainte de şedinţă.

19.                               Şedinţele ordinare ale Comitetului de conducere se convoacă nu mai rar de o dată în trimestru. La propunerea unuia dintre copreşedinţii Consiliului sau nu mai puţin de o treime din membrii Comitetului de conducere poate fi convocată şedinţa extraordinară a Comitetului de conducere.

20.  Şedinţele Comitetului de conducere sînt deliberative în cazul prezenţei
majorităţii membrilor Comitetului de conducere (50% + 1).

21.         Deciziile se adoptă cu votul a două treimi din membrii Comitetului de
conducere, participanţi la şedinţă.

22.         La şedinţele Consiliului şi Comitetului de conducere pot fi invitaţi conducătorii statului, deputaţi ai Parlamentului Republicii Moldova, conducători ai ministerelor şi departamentelor, autorităţilor publice locale, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale şi misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, reprezentanţi ai mass-media, activişti ai mişcării obşteşti şi politice.

 

 

 

 

 

 

» Sus
Căutare pe site
Arhiva actualităţilor
LuMaMeJoViSiDu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930