Home Contact Sitemap
Ultima actualizare a site-ului: Luni, 11 noiembrie 2019
Regulamentul de activitate
REGULAMENTUL cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Relații Interetnice

I . DISPOZIȚII GENERALE
1. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Relații Interetnice (în continuare – Regulament) reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcțiile și drepturile Agenției Relații Interetnice (în continuare – Agenție), precum și organizarea activității acesteia.
2. Agenția este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului, care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredințate.
3. Agenția este persoană juridică de drept public, finanțată de la bugetul de stat și alte surse prevăzute de legislație, cu sediul în municipiul Chișinău, și dispune de denumire, de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale, precum și de alte atribute specifice autorităților publice, stabilite de cadrul normativ. 4. În domeniile sale de activitate, Agenția colaborează cu autoritățile publice centrale și locale, autoritățile publice autonome, precum și cu organizațiile neguvernamentale și internaționale.
 
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, FUNCȚIILE ȘI DREPTURILE AGENȚIEI
5. Agenția are misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniul relațiilor interetnice și al funcționării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
6. Agenția realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii de activitate:
1) consolidarea relațiilor interetnice;
2) dezvoltarea dialogului intercultural și consolidarea identității civice;
3) funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova și promovarea diversității lingvistice.
7. În conformitate cu domeniile de activitate ce îi revin, Agenția exercită următoarele funcții:
1) implementează politica stabilită de Programul de activitate a Guvernului în domeniile de activitate;
2) întreprinde măsuri în vederea implementării politicii statului în domeniile de activitate ce îi sînt încredințate;
3) supraveghează respectarea legislației în domeniul relațiilor interetnice și al funcționării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova; În domeniul consolidării relațiilor interetnice:
4) monitorizează procesul de integrare a minorităților naționale și dinamica consolidării relațiilor interetnice;
5) elaboreză și prezintă rapoarte anuale de monitorizare și evaluare în domeniu;
6) asigură transparența proceselor decizionale prin intermediul resurselor informaționale (publicate pe pagina web oficială a ARI/www.particip.gov.md, campanii de informare, seminare, mese rotunde etc.);
7) formulează propuneri de perfecționare a legislației în domeniu și ajustare a acesteia la standardele internaționale și UE;
8) avizează proiecte de legi și alte acte normative;
9) participă la realizarea de sondaje sociologice, studii în domeniu;
10) organizează campanii de informare în colaborare cu reprezentanții administrației publice, societății civile, mass-mediei etc. referitor la prevenirea și combaterea discriminării minorităților naționale;
11) examinează și prezintă comentariile Guvernului Republicii Moldova pe marginea comunicărilor individuale sau colective contra Republicii Moldova adresate Comitetului ONU pentru eliminarea discriminării rasiale, conform art. 14 din Conveția internațională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială;
12) colaborează cu Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, cu Avocatul Poporului în examinarea plîngerilor individuale privind cazurile de discriminare;
13) colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale în procesul de incliziune socială a romilor și altor minorități naționale;
14) stabilește și menține relații de colaborare cu autoritățile omoloage din alte țări în vederea realizării proiectelor comune și aplicării bunelor practici de modernizare și reformare a sistemului asigurării drepturilor minorităților naționale;
15) implementează proiecte, organizează seminare, traininguri etc. în colaborare cu partenerii de dezvoltare, organizațiile internaționale, societatea civilă, cu atragerea programelor de asistență tehnică, granturi, alte surse financiare externe, în condițiile legii;
16) coordonează procesul de implementare și monitorizare a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte ce țin de drepturile minorităților naționale și funcționarea limbilor vorbite;
17) elaborează rapoarte periodice cu privire la aplicarea de către Republica Moldova a Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale și a Convenției pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, precum și la capitolele referitoare la minoritățile naționale din rapoartele Republicii Moldova elaborate de către alte instituții;
18) contribuie la dezvoltarea social-culturală a minorităților naționale și la armonizarea relațiilor interetnice;
19) contribuie la organizarea și celebrarea evenimentelor în scopul promovării tradițiilor, obiceiurilor, limbii, culturii minorităților naționale;
20) asigură activitatea Consiliului Coordonator al Organizațiilor Etnoculturale din Republica Moldova;
21) creează premise pentru realizarea dialogului în vederea îmbunătățirii procesului decizional și participării cetățenilor de diferite etnii în viața publică; În domeniul dezvoltarea dialogului intercultural și consolidarea identității civice;
22) creează condiții favorabile pentru realizarea dialogului și educației interculturale, exprimarea diversității culturale și lingvistice prin organizarea de manifestări etnoculturale (forumuri, festivaluri, zilele culturii, conferințe, mese rotunde, expoziții etc.);
23) colaborează cu autoritățile publice centrale și locale, autoritățile publice autonome, societatea civilă, mass-media, persoane juridice și fizice în procesul promovării diversității și încurajării dialogului intercultural și identității civice;
24) colaborează cu organizațiile etnoculturale ale minorităților naționale, oferă spații (săli de conferință, sala pentru expoziții) cu titlu grătuit în vederea organizarii și celebrării evenimentelor și sărbătorilor tradiționale ale minorităților naționale prin activitatea Casei Naționalităților;
25) promovează valorile civice ale statului Republica Moldova (simbolurile de stat, limba de stat, sărbătorile naționale și tradiționale, datele semnificative în contextul cultural istoric etc.);
26) promovează respectul față de Constituția Republicii Moldova, suveranitate, independență, unitatea și indivizibilitatea statului, toleranța și spiritul civic prin diferite activități și mijloace de socializare; În domeniul funcționării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova și al promovării diversității lingvistice
27) contribuie la crearea condițiilor pentru însușirea limbii de stat de către reprezentanții minorităților naționale în vederea integrării lor în societate, asigură protecția și dezvoltarea limbilor minorităților naționale și promovează diversitatea lingvistică;
28) monitorizează situația lingvistică în concordanță cu standardele internaționale;
29) promovează multilingvismul și diversitatea în societate prin intermediul mass-mediei;
30) contribuie la desfășurarea activității editoriale în domeniul relațiilor interetnice și funcționării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.

8. Agenția este învestită cu următoarele drepturi:
1) să solicite de la autoritățile administrative centrale, instituțiile publice, autoritățile administrației publice locale informația necesară pentru îndeplinirea funcțiilor ce îi revin, conform prevederilor actelor normative în limitele competenței funcționale;
2) să colaboreze cu autoritățile publice, organele abilitate cu funcții de control, organizațiile necomerciale, organizațiile internaționale;
3) să acceseze resursele și sistemele informaționale de stat deținute de alte autorități publice sau structuri organizaționale din sfera lor de competență, conform prevederilor actelor normative;
4) să participe la negocierile interguvernamentale privind subiectele ce țin de competența sa;
5) să posede, să utilizeze și să administreze patrimoniul în conformitate cu scopurile de activitate ale Agenției și prevederile cadrului normativ;
6) să beneficieze de asistență tehnică și financiară de la partenerii de dezvoltare și din alte surse neinterzise de legislație și să o utilizeze în scopul realizării funcțiilor sale;
7) să atragă, pentru realizarea funcțiilor ce decurg din cadrul normativ și din prezentul Regulament, specialiști din țară sau de peste hotare;
8) să asigure reprezentarea Republicii Moldova în organizațiile internaționale de profil, în condițiile actelor normative; 9) să exercite și alte drepturi în temeiul actelor normative ce reglementează relațiile din domeniile de activitate încredințate.
 
IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII AGENȚIEI
 
9. Agenția este condusă de directorul general, numit în funcție și eliberat din funcție de către Guvern.
10. Directorul general este asistat de un director general adjunct, numit în funcție publică și eliberat sau destituit din funcție publică, în condițiile legii, de Guvern și se subordonează nemijlocit directorului general.
11. Directorul general îndeplinește următoarele atribuții:
1) asigură coordonarea și supravegherea activității Agenției și este responsabil pentru exercitarea atribuțiilor acesteia;
2) organizează și implementează sistemul de management financiar și control și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Agenției și a patrimoniului public aflat în gestiune;
3) exercită dreptul asupra efectuării cheltuielilor în conformitate cu alocațiile aprobate Agenției în legea bugetară anuală; 7
4) reprezintă, în limitele competenței, interesele Agenției în relațiile cu persoanele juridice și fizice din republică și din alte țări, încheie și reziliază contracte, semnează documente conform atribuțiilor ce îi revin;
5) stabilește atribuțiile și responsabilitățile directorului general adjunct și ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Agenției;
6) semnează actele emise în legătură cu activitățile ce țin de competența Agenției;
7) numește în funcții, modifică, suspendă și încetează raporturile de serviciu (de muncă) ale funcționarilor publici în condițiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
8) angajează și eliberează din funcție personalul contractual în condițiile legislației muncii;
9) conferă grade de calificare funcționarilor publici, le acordă stimulări și le aplică sancțiuni disciplinare în condițiile legii;
10) aprobă regulamentele și planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenției;
11) aprobă sau modifică statul de personal și schema de încadrare ale Agenției, în limitele fondului de retribuire a muncii și ale efectivului-limită stabilit de Guvern;
12) emite ordine și dispoziții executorii pentru angajații Agenției și verifică executarea acestora;
13) exercită și alte competențe atribuite în conformitate cu legislația în vigoare.
12. În lipsa directorului general, atribuțiile acestuia le exercită directorul general adjunct.
13. Atribuțiile angajaților Agenției se stabilesc în regulamentele subdiviziunilor, precum și în fișele de post.
14. Directorul general, directorul general adjunct și conducătorii subdiviziunilor structurale ale Agenției sînt responsabili pentru toate deciziile aprobate în cadrul domeniilor de activitate ale acestora.
15. În cadrul Agenției se instituie un colegiu, compus din directorul general (președintele colegiului), directorul general adjunct, conducători ai subdiviziunilor interne ale Agenției, precum și alte persoane . În activitatea sa, colegiul se conduce de regulamentul aprobat de directorul general.
16. Componența numerică și nominală a colegiului se aprobă de directorul general, dar nu poate depăși 7 persoane. În componența colegiului, la propunerea directorului general, pot fi incluși și reprezentanții autorităților publice centrale de specialitate și ai societății civile din domeniul relevant activității Agenției.
17. Agenția organizează activitatea Casei Naționalităților – centru cultural și de documentare al organizațiilor etnoculturale din țară, a Centrului-Muzeu ,,Memoria Holocaustului și Toleranța interetnică” și a Consiliului Coordonator al Organizațiilor Etnoculturale din care fac parte directorul general și directorul general adjunct, șeful de direcție din cadrul Agenției, liderii asociațiilor obștești ale minorităților naționale.
18. Corespondența Agenției este semnată de directorul general, directorul general adjunct și persoane cu funcții de răspundere abilitate cu acest drept prin ordin al directorului general. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea și corectitudinea documentului semnat.
19. În cadrul Agenției pot fi create comisii și grupuri de lucru, care sînt convocate pentru examinarea și soluționarea unor chestiuni specifice. La lucrările comisiilor pot fi antrenați specialiști din diferite domenii.
 

 

» Sus
Căutare pe site
Arhiva actualităţilor
LuMaMeJoViSiDu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930